U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o priređivanju zabavnih igara, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuje primjena Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16) u dijelu koji se odnosi na automate za zabavne igre.

Natrag