U Nar. nov., br. 52/17 od 2.6.2017. objavljen je Pravilnik o ostvarivanju oslobođenja od carina (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.6.2017.

Pravilnik propisuje uvjete i način ostvarivanja oslobođenja od carina u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16.11.2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (SL L 324, 10.12.2009., str. 23) i njezinim provedbenim propisima te međunarodnim ugovorima. Zahtjev za ostvarivanje oslobođenja od carina sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1186/2009 i Pravilniku podnosi se carinskom uredu nadležnom prema mjestu podnošenja robe, osim ako Pravilnikom nije drugačije propisano.

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (Nar. nov., br. 93/13 i 3/15).

Natrag