U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o obrascu prijave prometa nekretnina i evidenciji prometa nekretnina, koji je stupio na snagu 3.1.2017.

Ovim se Pravilnikom uređuje oblik i sadržaj obrasca Prijave prometa nekretnina te način njegova podnošenja, kao i uspostava i održavanje Evidencije prometa nekretnina i način korištenja podataka iz Evidencije prometa nekretnina.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (Nar. nov., br.  157/14).

Natrag