U Nar. nov., br. 105 od 27.10.2017. objavljen je Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika (u nastavku: Pravilnik), koji stupa na snagu 4. studenoga 2017.

Ovim Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj izjave o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku te prijave promjene podataka.

Natrag