U Nar. nov., br. 3 od 11.1.2017. objavljen je Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak odobrenja plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja, uvjeti za odobrenje plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozive obveze plaćanja i kriteriji za prihvatljivost instrumenata financijskog osiguranja. Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na kreditnu instituciju sa sjedištem u RH koja je od HNB-a dobila odobrenje za rad i podružnicu te kreditne institucije u drugoj državi članici  sukladno čl. 1. Zakona o osiguranju depozita.

Natrag