U Nar. nov., br. 52/17 od 2.6.2017. objavljen je Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.6.2017. Pravilnikom se uređuju uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, kao i visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (Zavod), a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu. Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto rada navedeno u ugovoru o radu udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta na području Republike Hrvatske, države Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili Švicarske Konfederacije.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini 1.200,00 kuna. Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja u trajanju od godinu dana ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na: - naknadu putnog troška za sebe, ako u drugo mjesto zaposlenja seli sama, - naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji, - naknadu selidbenih troškova.

Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja neovisno o trajanju radnog odnosa, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe. Putni trošak se nadoknađuje u visini od 0,75 kuna po prijeđenom kilometru, a najviše do 300,00 kuna po osobi. Udaljenost između mjesta dotadašnjeg prebivališta odnosno prebivališta i mjesta zaposlenja utvrđuje se prema planeru putovanja Hrvatskog autokluba, kao najkraća ruta. Selidbeni trošak se nadoknađuje u visini 50% troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova odobrava se na temelju pisanog zahtjeva nezaposlene osobe nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda u kojoj je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja, a uz isti se prilažu dokazi o ispunjavanju uvjeta (u izvorniku ili ovjerenoj preslici).

Na dan stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (Nar. nov., br. 23/14 i 50/14).

Natrag