U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društva (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.12.2017., a prvi se put primjenjuje na godišnje financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31.12.2018. te za tromjesečne financijske izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31.03.2018. godine.

Izmjenama Pravilnika mijenja se sadržaj sljedećih financijskih izvještaja: Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti (SD) i Izvještaja o promjenama kapitala (PK), a mijenja se i sadržaj kontnog plana.

Natrag