Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14 - 40/17) donesen je temeljem Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80/13 i 137/13). Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, uređuju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje obuhvaćaju i mjere specifične zdravstvene zaštite radnika, postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja druge/drugih bolesti kao posljedice već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti osiguranih osoba, kao i opseg prava, uvjeti i način njihovog ostvarivanja.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti tiskanice iz čl. 41. st. 1. mijenjaju se, tiskane su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_40_879.html

Natrag