U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_864.html koja stupa na snagu 29.4.2017., a prvi put se primjenjuje na polugodišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 30. lipnja 2017. godine.

Izmjene Pravilnika odnose se na obuhvat bilješki uz financijske izvještaje (izmjena čl. 3. st. 4.) te dostavljanje propisanih izvještaja Agenciji (izmjena čl. 6. Pravilnika).

Natrag