U Nar. nov., br. 95 od 22. rujna 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_95_2201.html kojim se propisuje postupak izdavanja potvrde o pravu puta te oblik i sadržaj obrasca potvrde o pravu puta, postupak utvrđivanja infrastrukturnog operatora, izračuna i visine naknade te načina plaćanja naknade za pravo puta za kabelsku kanalizaciju, elektroničke komunikacijske vodove koji se postavljaju izvan kabelske kanalizacije i stupove nadzemne komunikacijske mreže.

Natrag