U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 3.1.2017. osim odredbi članka 22., članka 24. te članka 38. stavka 1. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu 2. siječnja 2018. godine.

Ovim se Pravilnikom detaljnije uređuje primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16).

Natrag