U Nar. nov., br. 43 od 3.5.2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o patentu, koji stupa na snagu 3. svibnja 2017.

Ovim Pravilnikom u Pravilniku o patentu (Nar. nov., br. 117/07 - 85/13), u čl. 4. st. 1. toč. 11. brišu se riječi: »ili pečat«.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti dosadašnji obrasci: P-1, P-2, P-3 i P-4, te se počinju primjenjivati novi obrasci P-1, P-2, P-3 i P-4 koji čine njegov sastavni dio.

Natrag