U Nar. nov., br. 93 od 15. rujna 2017. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća koji stupa na snagu dana 23. rujna 2017.

Iz predmetnih izmjenama i dopuna Pravilnika izdvajamo slijedeće:

  • standardna dokumentacija (GFI-POD) i referentna stranica više neće morati biti ovjerena (pečatom), nego potpisna sukladno odredbama čl. 19. st. 12. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 i 120/16) od strane predsjednika uprave i svih članova uprave (direktora) kod društava koja imaju dualistički sustav upravljanja, odnosno od strane svih izvršnih direktora kod ruštava koja imaju monistički sustav upravljanja. Kod subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore, dokumentaciju će potpisivati osobe ovlaštene za njihovo zastupanje;
  • uvode se odredbe u vezi sa sastavljanjem i podnošenjem novog nefinancijskog izvješća (pojedinačnog i konsolidiranog) koje će veliki poduzetnici koji su subjekti od javnog interesa, i koji na datum bilance prelaze prosjećan broj od 500 radnika tijekom prethodne poslovne godine, sastavljati i podnositi za izvještajna razdoblja koja počinju 1.1.2017. i nadalje;
  • poduzetnici kod kojih sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93 - 110/15) Odluku o utvrđivanju godišnjega financijskog izvještaja i Odluku o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokrića gubitka usvaja skupština, ako skupština nije održana u rokovima propisanim za predaju dokumentacije za javnu objavu, dostavljaju Fini prijedloge odluka, a konačne odluke dostavit će Fini odmah po održavanju skupštine;
  • usklađuju se rokovi podnošenja financijskih izvještaja i ostale dokumetacije s odredbama Zakona o računovodstvu;
  • bilancu, račun dobiti i gubitka i dodatne podatke za statističke i druge potrebe podnose i osobe iz čl. 4. st. 3. Zakona o računovodstvu (svaka pravna i fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit), pod uvjetom da su obveznici poreza na dobit za svoju cjelokupnu djelatnost.
Natrag