U Nar. nov. br. 57 od 14.6.2017. objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisniku šumoposjednika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_06_57_1272.html koji stupa na snagu 22.6.2017.

Sukladno čl. 2. Pravilnika iz Nar. nov., br. 137/14, upis u Upisnik je obvezan za šumoposjednike koji žele ostvariti prava na sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencija i potpora iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima.

Propisanom dopunom, u slučaju poduzimanja mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma sukladno posebnom propisu radi zaštite javnog interesa, upis u Upisnik radi ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma nije obvezan za šumoposjednike koji su u cijelosti proveli naređene mjere, odnosno za pravnu osobu koja je obvezana na provedbu naređenih mjera u šumama šumoposjednika ukoliko ih šumoposjednik nije proveo samostalno ili njihovu provedbu povjerio licenciranome izvođaču.

Natrag