Plaćanje u stranoj gotovini

Piše: Irena Slovinac

Trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost osnovna sredstva, materijal, robu ili usluge koje nabavljaju iz inozemstva (a i tuzemstva) često namjeravaju platiti u EUR-ima ili drugoj stranoj gotovini. Ovdje treba biti oprezan, jer iako je devizno poslovanje liberalizirano još početkom ovog desetljeća i nadalje postoje ograničenja.

Uvjeti i načini plaćanja nabavljenih roba i usluga u stranoj gotovini propisani su Zakonom o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 93/03 – 76/13), Odlukom o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji (Nar. nov., br. 111/05 i 16/15), te Odlukom o načinu na koji rezidenti podižu i polažu stranu gotovinu i čekove na račun otvoren u banci (Nar. nov., br. 48/10).

Odredbe ovih propisa dužni su primjenjivati rezidenti: 

  • pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (osim njihovih podružnica u inozemstvu),
  • podružnice stranih trgovačkih društava i trgovaca pojedinaca u RH,
  • trgovci pojedinci, obrtnici i druge fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u RH koje samostalnim radom obavljaju gospodarsku djelatnost.

Rezident može platiti nerezidentu u stranoj gotovini i čekovima po osnovi uvoza odnosno stjecanja robe i usluga. No, za svako plaćanje u stranoj gotovini, rezidenti su dužnipodići sredstva sa svog deviznog računa u banci ili ih kupiti od banke.

Sredstava na deviznom računu rezident može steći naplatom potraživanja od nerezidenta u stranim sredstvima plaćanja, kreditom odnosno zajmom primljenim od nerezidenta, pologom naplaćene strane gotovine (ako rezident obavlja djelatnost za koju je dopuštena naplata u stranoj gotovini) ili kupnjom od banke.

Rezidenti koji obavljaju gospodarsku djelatnost nemogu  stranu gotovini pribaviti kupnjom u mjenjačnici. Naime, ovlašteni mjenjači smiju mjenjačke poslove obavljati samo s fizičkim osobama – građanima.

Podizanje strane gotovine

Rezidenti su pri podizanju strane gotovine sa svog računa u banci dužni dostaviti račun, ugovor ili predračun. Ako se podizanje strane gotovine s računa obavlja na osnovi predračuna rezident je dužan u roku 60 dana od dana podizanja strane gotovine podnijeti banci dokaz da je gotovina iskorištena za plaćanje ili gotovinu vratiti na svoj devizni račun u banci.

Iznošenje stanje gotovine iz zemlje  

Osobe koje ulaze u EU  ili izlaze iz EU, odnosno izlaze iz Republike Hrvatske u treće zemlje duže su Carinskom uredu na graničnom prijelazu prijaviti prijenos (iznošenje) gotovine u vrijednosti od 10.000,00 EUR ili većoj.

Plaćanje u zemlji

 

Rezident može drugom rezidentu plaćati u stranim sredstvima plaćanja odnosno stranoj gotovini samo:

  • pri kupoprodaji robe s carinskog skladišta i na izdvojenim mjestima carinskog, trošarinskog ili poreznog skladišta;
  • pri posredničkim poslovima u međunarodnom prijevozu i turističko-agencijskim uslugama, između posrednika i drugog rezidenta fizičke osobe, za uslugu koju je pružio nerezident;
  • za isplatu i povrat troškova službenog puta i drugih troškova povezanih s time u drugoj državi uključujući terenski dodatak.
Natrag