U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 01.01.2018.

Odlukom se razvrstavaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u 4 skupine, a jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti u 8 skupina.

U I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalaze se: Babina Greda, Berek, Biskupija, Brinje, Cetingrad, Cista Provo, Civljane, Crnac, Čađavica, Dežanovac, Donja Motičina, Donja Voća, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Draž, Drenovci, Drenje, Dvor, Đulovac, Ervenik, Glina, Gornji Bogićevci, Gračac, Gradina, Gunja, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jagodnjak, Jasenovac, Kapela, Kijevo, Kistanje, Krnjak, Lećevica, Levanjska Varoš, Lokvičići, Lovreć, Lukač, Majur, Markušica, Mikleuš, Negoslavci, Nova Bukovica, Nova Rača, Okučani, Petlovac, Plaški, Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Proložac, Saborsko, Severin, Sopje, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Suhopolje, Sunja, Šodolovci, Špišić Bukovica, Štitar, Tompojevci, Trnava, Trpinja, Udbina, Unešić, Velika Pisanica, Viljevo, Voćin, Vojnić, Vrbje, Vrhovine, Zagvozd, Zažablje, Zrinski Topolovac i Žumberak.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Nar. nov., br. 158/13).

Natrag