U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljena je Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Bistra koja stupa na snagu 1.5.2017.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Općine Bistra: 17/02, Nar. nov., br. 2/03).

Natrag