U Nar. nov., br. 31 od  5. travnja 2017. objavljena je Odluka o primicima radnika http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_31_702.html koja stupa na snagu 13. travnja.

Ovom Odlukom propisane su obveze kreditnih institucija uz donošenje i provođenje politike primitaka.

Odluku su dužne primjenjivati sve kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad. Isto tako, na odgovarajući način Odluka se primjenjuje i na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće zemlje.

Pritom se primicima smatraju svi oblici plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koje kreditna institucija isplaćuje radniku u zamjenu za poslove koje taj radnik obavlja za kreditnu instituciju, a koji uključuju:

- primitke na osnovi nesamostalnog rada - plaću, uključujući diskrecijske mirovinske pogodnosti,

- primitke na osnovi nesamostalnog rada - primitke u naravi i

- druge primitke.

Primici obuhvaćaju i neizravna plaćanja i pogodnosti koje radnicima kreditne institucije daje matična institucija kreditne institucije ili društva koja su povezana s kreditnom institucijom.

Za ispunjavanje zahtjeva iz ove Odluke iznos primitaka uzima se na bruto osnovi. Dividenda koju radnik prima u svojstvu dioničara kreditne institucije ne smatra se primitkom tog radnika.

Natrag