U Nar. nov., br. 62/17 od 30. lipnja 2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Zagvozd koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Zagvozd«.

Sukladno Odluci, Općini pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez poreza na dohodak (6%)
  2. porez na potrošnju (3%)
  3. porez na kuće za odmor (10,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor)
  4. porez na nekretnine.

Posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine uredit će se sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine. Odluka će se donijeti najkasnije do 30. studenoga 2017. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

Natrag