U Nar. nov., br. 97 od 29.9.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Viškovci (u nastavku: Odluka). Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Viškovci«.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (Nar. nov. br. 115/16). Općinski porezi su:

1. Porez na potrošnju

2. Porez na kuće za odmor

3. Porez na korištenje javnih površina

4. Porez na nekretnine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Viškovci objavljena u »Službenom glasniku Općine Viškovci« broj 01/01). Odredbe članka 8. - 10. Odluke prestaju važiti od 1. siječnja 2018. godine (porez na kuće za odmor).

Natrag