Odluka o porezima Općine Tisno (Nar. nov., br. 88/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01 - 137/15) i Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Općini Tisno pripadaju sljedeći općinski porezi: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9%.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Tisno«, osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave Odluke u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_88_2096.html

Natrag