U Nar. nov., br. 44/17 od 5.5.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Stupnik (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu dan nakon dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije« osim u dijelu koji se odnosi na prirez porezu na dohodak, koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Stupnik.

Porezi Općine Stupnik su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 6% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 2% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez PDV-a),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se godišnje u iznosu od 11,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije« br. 3/02, 15/02, 23/02 i 11/16).

Natrag