U Nar. nov., br. 78/17 od od 9. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Satnica Đakovačka (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Satnica Đakovačka«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka« broj 9/98., 1/03., 1/03.).

Natrag