U Nar. nov., br. 36/17 od 13.4.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Primošten (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Općine Primošten'' osim odredbi o prirezu poraza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave Odluke u ''Narodnim novinama''.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza Općine Primošten, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza, drugi odgovarajući elementi za njihov obračun te način obračuna i način plaćanja poreza u skladu s Zakonom o lokanim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Porezi Općine Primošten su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 10% na propisanu osnovicu  (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskom objektu a u koju nije uključen PDV), 3. porez na kuću za odmor, a plaća se godišnje 15,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor.

Stupanjem na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Primošten objavljena u ''Službenom vjesniku Općine Primošten'' br. 6/13 i 1/14 i ''Narodnim novinama'' br. 124/13 i 37/14.

Natrag