U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Pirovac. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena Odluka u »Narodnim novinama«.

Porezi Općine Pirovac su:

1. prirez porezu na dohodak po stopi od 6%,

2. porez na potrošnju po stopi od 3%,

3. porez na kuće za odmor u iznosu od 15 kn po m2,

4. porez na nekretnine.

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Pirovac, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

Natrag