U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Petrijevci (u nastavku: Odluka). Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i »Službenom glasniku Općine Petrijevci«, a stupa na snagu 1. srpnja 2017. godine.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Petrijevci.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti: Odluka o porezima Općine Petrijevci (»Službeni glasnik Općine Petrijevci« broj 10/02) i Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci (»Službeni glasnik Općine Petrijevci« broj 8/09).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama: Odluka o porezima Općine Petrijevci (»Službeni glasnik Općine Petrijevci« broj 10/02) i Odluka o izmjenama Odluke o porezima Općine Petrijevci (»Službeni glasnik Općine Petrijevci« broj 8/09).

Odredbe čl. 9. do 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Natrag