U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o visini stope prireza Općine Marčana. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljena u »Narodnim novinama«. Ova Odluka objavit će se prije njezina stupanja na snagu i u »Službenim novinama Općine Marčana«.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stope prireza porezu na dohodak. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Natrag