U Nar. nov., br. 41 od 27.4.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Karojba (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 1. svibnja 2017.  Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (Nar. nov., br.107/01, 4/03 i 182/03 i Sl. nov. Grada Pazina, br. 25/01, 27/02, 17/03 i 16/04).

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Karojba, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i vrste poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.

Natrag