U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Općine Dubrovačko primorje - Slano. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije«.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m2 površine kuće za odmor za hrvatske državljane a 15,00 kn/m2 površine kuće za odmor za strane državljane.

Porez na korištenje javne površine plaća se u iznosu 20% ugovorene godišnje najamnine za korištenje javne površine. Poraz na javnu površinu plaća se prilikom dobivanja rješenja/odobrenja kojim je porez na korištenje javne površine utvrđen.

Sva pitanja u svezi utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine na području Općine Dubrovačko primorje uredit će se posebnom Odlukom Općinskog vijeća Općine Dubrovačko primorje.

Poslove utvrđivanja i naplate općinskih poreza obavljati će stručne službe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje. Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem općinskih poreza provode ovlašteni djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrovačko primorje.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Dubrovačko primorje (»Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije« br. 8/16).

Natrag