U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o porezima  Grada Virovitice (u nastavku: Odluka). Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i Službenom vjesniku Varaždinske županije, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenom vjesniku Varaždinske županije, osim odredaba o prirezu porezu na dohodak (čl. 3. - 6.) koje stupaju na snagu 1. kolovoza 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Virovitici.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (Nar. nov., br. 76/06, 2/08 i 150/08, »Službeni vjesnik Grada Virovitice« broj 8/06, 17/07 i 16/08).

Natrag