U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Grada Vinkovaca http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_869.html koja stupa na snagu 1.5.2017.

Stopa prireza je ostala nepromijenjena i iznosi 13%.

Natrag