U Nar. nov., br. 27 od 24.3.2017. objavljena je Odluka o porezima grada Svetog Ivana Zeline. Odluka stupa na snagu 1. travnja 2017.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koje uvodi Grad Sveti Ivan Zelina, visina stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Prema ovoj Odluci:

› prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%,

› porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%,

› porez na kuće za odmor plaća se godišnje, i to: 12,00 kn po četvornom metru korisne površine kuće za odmor izgrađene od čvrstih materijala; te 8,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor izgrađene od drvenog materijala,

› porez na korištenje javnih površina (ulica, trgo­va, parkova i sl. površina) obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća na korištenje javnih površina.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza (porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina) prenose se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o porezima Grada Svetog Ivana Zeline (»Zelinske novine«, br. 09/11, 14/12) i Odluka o prirezu poreza na dohodak (»Zelinske novine«, br. 4/02  - 2/14).

Natrag