U Nar. nov., br. 99 od 6.10.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Skradina.

Ovom Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće i to:

a) naselja Skradin 12,00 kn

b) ostala naselja na području Grada Skradina 8,00 kn.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1.11.2017.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Skradina objavljena u (»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« broj 21/01) i Odluka o prirezu poreza na dohodak objavljena u (»Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« broj 17/06) i u Nar. nov., br. 133/06.

Natrag