U Nar. nov., br. 132/17 od 29.12.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Ludbrega (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu 30.12.2017., a primjenjuje se od 01.01.2018.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza, stope, visina te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Ludbrega.

Porezi Grada Ludbrega su: 1. prirez porezu na dohodak, plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice (porez na dohodak), 2. porez na potrošnju, plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima), 3. porez na kuće za odmor iznosi 10 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom primjene Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 28/01, 18/06, 67/15 i 53/16) i Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 156/02, 146/05 i 74/08. i »Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 28/02, 32/05 i 18/08).

Natrag