U Nar. nov, br. 61 od 28.6.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Kaštela. Ova odluka stupa na snagu 29.6.2017. osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu.1.7.2017.

Grad Kaštela uvodi i naplaćuje sljedeće poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na nekretnine.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se po m² korisne površine kuće za odmor ovisno o njenoj starosti i to:

›  12 kn - na kuće za odmor starosti do 20 godina

›  8 kn - na kuće za odmor starosti 20 i više godina.

Vlasnici kuća za odmor starosti 40 i više godina oslobađaju se od plaćanja poreza na kuće za odmor u visini od 50 % iznosa utvrđenog za kuće za odmor starosti 20 i više godina.

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija - Porezna uprava.

Porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Kaštela.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćanju prireza porezu na dohodak (Nar. nov., br. 91/01) i Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Kaštela« br. 11/15 i 13/15). Svi postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza započeti prema odredbama ovih Odluka dovršit će se po odredbama navedenih Odluka.

Natrag