U Nar. nov., br. 65 od 7.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Daruvara (u nastavku: Odluka), stupa na snagu 14. srpnja 2017., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u Narodnim novinama. Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama i »Službenom glasniku Grada Daruvara«.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Daruvara.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Daruvara (Nar. nov., br. 3/14) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Daruvara (Nar. nov., br. 130/15).

Odredbe čl. 11. do 14. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Natrag