U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Crikvenice koja stupa na snagu 14. prosinca 2017.

Ovom se Odlukom utvrđuje se:

1. vrste lokalnih poreza koji se uvode za područje Grada Crikvenice

2. visina stope prireza porezu na dohodak,

3. visina stope poreza na potrošnju,

4. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih lokalnih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Crikvenice objavljena u »Narodnim novinama« broj 2/03, 57/07, 147/10. i »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 19/07. i 50/10.

Natrag