U Nar. nov., br. 74 od 28.7.2017. objavljena je Odluka o porezima Grada Buje - Buie koja stupa na snagu 1. kolovoza 2017.

Navedenom Odlukom  utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Buje - Buie, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak po stopi od 6%,

2. porez na potrošnju po stopi od 3%,

3. porez na kuće za odmor u visini od 12 kn po m2,

4. porez na korištenje javnih površina u visini 1 - 5 kn po m2.

Grad je dužan uvesti i naplaćivati porez na nekretnine koji će se urediti posebnom Odlukom.

Natrag