U Nar. nov., br. 87 od 31.8.2017. objavljena je Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2017. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_08_87_2083.html, koja se primjenjuje od 1. srpnja 2017.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2017. iznosi 1.260,44 kn.

Natrag