Odluka o općinskim porezima Općine Velika Kopanica (Nar. nov., br. 104/17) donesena je temeljem Zakona o lokalnim porezima (Nar. nov., br. 115/16). Ovom Odlukom uređuje se sustav utvrđivanja i naplate općinskih poreza koji su izvor financiranja Općine Velika Kopanica. Općinski porezi koje Općina Velika Kopanica uređuje ovom Odlukom su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju,  porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_10_104_2400.html

Natrag