Ovom Odlukom propisuje se vrste poreza koji pripadaju Općini Trnovec Bartolovečki (u nastavku teksta: Općina), obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica te visina poreza i način obračuna i plaćanja općinskih poreza u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima. Općinski porezi su: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina. Obveza i postupak utvrđivanja i naplate poreza na nekretnine propisat će se posebnom Odlukom o porezu na nekretnine u skladu s odredbama Zakona o lokalnim porezima. Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine sukladno odredbama Zakona o lokalnim porezima, Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak, po stopi od 3%.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_40_883.html

Natrag