U Nar. nov., br. 121 od 6.12.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom glasniku općine Strizivojna«.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način, obračunavanja i plaćanja općinskih poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16).

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Strizivojna objavljena u »Službenom glasniku Općine Strizivojna« br. 1/02. i 2/03.

Natrag