U Nar. nov., br. 95 od 22. rujna 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Sibinj http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_95_2198.html koja stupa na snagu osmoga danom od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«, odnosno 1. listopada 2017.

Natrag