U Nar. nov., br. 35/17 od 12.4.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Muć.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Muć, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, visina te način obračuna i plaćanja poreza.

Općini Muć pripadaju sljedeći općinski porezi: 1. prirez porezu na dohodak, 2. porez na potrošnju, 3. porez na kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u visini od 7,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina obračunava se i plaća po stopi od 20% na iznos ugovorene naknade koja se plaća za korištenje javnih površina.

Porez na nekretnine urediti će se posebnom odlukom.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina obavlja Porezna uprava.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Muć, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.5.2017.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Narodne novine« br. 24/02) te Odluka o poslovima utvrđivanja i naplate lokalnih (općinskih) poreza Općine Muć (»Službeni glasnik« Općine Muć 5/16).

Natrag