U Nar. nov., br. 69/17 od 14.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Majur.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Općine Majur«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1.8.2017.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Odlukom se propisuju sljedeće vrste poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje u iznosu od 10,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Porez na korištenje javnih površina obračunava i plaća se dnevno po stopi od 15% na iznos ugovorene naknade po m² korištene javne površine. Visina naknade za korištenje javne površine regulirana je posebnom odlukom.

Odredbe u svezi naplate poreza na nekretnine urediti će se posebnom odlukom.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih poreza propisanih ovom Odlukom, osim poreza na nekretnine, prenosi se u cijelosti na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Majur (Nar. nov., br. 44/10).

Natrag