Odlukom o općinskim porezima Općine Magadenovac (Nar. nov., br. 128/17) utvrđuju se općinski porezi koji pripadaju Općini Magadenovac, obveznici plaćanja, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 2%.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Magadenovac«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_12_128_2944.html

Natrag