U Nar. nov., br. 82/17 od 23. kolovoza 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Lipovljani koja stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Lipovljani, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak, koje stupaju na snagu 1. rujna 2017.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji su izvorni prihod Općine Lipovljani, kojima u okviru samoupravnog djelokruga Općina Lipovljani slobodno raspolaže.

Općina Lipovljani uvodi sljedeće poreze:

  1. Prirez porezu na dohodak,
  2. Porez na potrošnju,
  3. Porez na kuće za odmor,
  4. Porez na korištrnje javnih površina,
  5. Porez na nekretnine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni vjesnik«, broj 25/13, 22/04, 8/06, 39/09 i »Narodnim novinama, broj 100/01 i 4/10). Odredbe članka 6. i 7. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

Natrag