U Nar. nov., br. 68/17 od 13.7.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Krnjak (u nastavku: Odluka) koja stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Glasniku Općine Krnjak, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Odlukom se utvrđuju vrste poreza koje pripadaju Općini Krnjak, visina poreza, osnovica i visina porezne stope, obveznici plaćanja te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima.

Porezi Općine Krnjak su: 1. prirez porezu na dohodak, a plaća se po stopi od 8% na propisanu osnovicu (iznos poreza na dohodak), 2. porez na potrošnju, a plaća se po stopi od 3% na propisanu osnovicu (prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen PDV),  3. porez na kuće za odmor, a plaća se u visini od 10,00 kuna/m2 korisne površine kuće za odmor, 4. porez na korištenje javnih površina.

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima klasa: 410-01/01-01/10, urbroj: 2133-10-01/1 od 5.12.2001. godine i Izmjene i dopune Odluke o općinskim porezima klasa: 410-01/07-01/10, urbroj: 2133-10-01-1 od 6.8.2007. godine.  Grada Požege (Službene novine Grada Požege, broj 4/07, 18/09 i 15/13).

Odredbe čl. 8., 9., 10. i 11. Odluke koje se odnose na porez na kuće za odmor prestaju važiti 1.1.2018. godine.

Natrag