U Nar. nov., br. 39 od 21.4.2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_04_39_868.html koja stupa na snagu 29.4.2017.,  osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«, odnosno 1.5.2017.

Stopa prireza je ostala nepromijenjena i iznosi 2%.

Natrag