U Nar. nov., br. 38/17 od 19. travnja 2017. objavljena je Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje, a stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u »Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije« i u »Narodnim novinama«, dok odredbe o prirezu porezu na dohodak stupaju na snagu 1. svibnja 2017. godine.

Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Kistanje, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na korištenje javnih površina.

Općina Kistanje dužna je uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Natrag